Zestawy VR do domu!

Regulamin
wypożyczalni

Należy dokładnie zapoznać się z warunkami.

Poniżej znajduje się aktualna treść Regulaminu Wypożyczalni,
dodatkowo regulamin ten można pobrać w formie dokumentu PDF:


POBIERZ REGULAMIN PDF

 

Regulamin

Wypożyczalnia sprzętu VR-ONE

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Właściciel marki VR-ONE, zwany dalej Wypożyczalnią, oferuje wypożyczenie Sprzętu VR, AR lub XR, szczegółowo wskazany w Umowie, osobom indywidualnym do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych.
 2. Wypożyczalnia swoją działalność opiera na niniejszym Regulaminie..
 3. Wypożyczalnia wypożycza Sprzęt w celach rozpropagowania i szerszego zapoznania się z technologią rzeczywistości wirtualnej, rozszerzonej i mieszanej (VR, AR, XR).
 4. Wypożyczalnia zakresem swojego działania obejmuje miasto Wrocław i jego okolice, ustalane indywidualnie z Najemcą przed podpisaniem Umowy.
 5. Kontakt z Wypożyczalnią jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00, na dane kontaktowe podane na stronie: https://vr-one.pl/wroclaw/wynajem-vr
 6. Usługa dostarczenia i odbioru sprzętu jest każdorazowo, indywidualnie ustalana z Najemcą.

 

§ 2
Zasady wypożyczania i korzystania ze Sprzętu

 1. Sprzęt jest wypożyczany do celów niekomercyjnych na podstawie Umowy zawartej z pełnoletnią osobą fizyczną, dalej zwaną Najemcą.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie warunków Umowy wypożyczenia, zawartej pomiędzy Wypożyczalnią a Najemcą.
 3. Najemca akceptuje niniejszy Regulamin w brzmieniu z dnia podpisania Umowy.
 4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony Sprzęt w szczególności za kradzież, uszkodzenia i dekompletację Sprzętu od chwili wypożyczenia aż do końca trwania Umowy.
 5. Przed użytkowaniem Sprzętu Najemca powinien zapoznać się informacjami o bezpieczeństwie podczas korzystania ze Sprzętu, na stronie producenta  https://www.oculus.com/
 6. Najemca jest odpowiedzialny za każdego użytkownika, korzystającego ze Sprzętu w trakcie wynajmu, jak i za skutki działań osób korzystających, powstałych w trakcie trwania wynajmu.
 7. Najemca zobowiązuje się do zwrotu Sprzętu w takim stanie, w jakim otrzymał go w dniu wypożyczenia, w terminie wskazanym na Umowie.
 8. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania Sprzętu w okresie wypożyczenia odpowiada Najemca i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów naprawy Sprzętu lub wymiany na nowy.
 9. Wartość Sprzętu uwzględniona jest w Umowie.
 10. Najemca zobowiązuje się do zgłaszania informacji w formie trwałej (np. email lub SMS) o zaistniałych problemach lub awariach Sprzętu bądź Oprogramowania na bieżąco lub przy zwrocie Sprzętu.
 11. W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) Sprzętu, Najemca ponosi koszty wymiany Sprzętu na nowy.
 12. Zabrania się ingerencji mechanicznej w Sprzęt, rozkręcania i rozkładania na części, jak i instalowania na Sprzęcie oprogramowania niezatwierdzonego przez Wypożyczalnię.
 13. Zabrania się usuwania i/lub modyfikowania Oprogramowania dostarczonego wraz ze Sprzętem, w szczególności resetowania Sprzętu do ustawień fabrycznych, za wyjątkiem automatycznych aktualizacji Oprogramowania.
 14. Zabrania się podłączania Sprzętu do urządzeń zewnętrznych w celach innych niż cel wypożyczenia, w szczególności do działań mogących naruszać gwarancję Sprzętu.
 15. Zabrania się używania innego okablowania, poza tym dostarczonym przez Wypożyczalnię, stanowiącego integralną zawartość każdego kompletu Sprzętu.
 16. Zabrania się przełączania Sprzętu w „tryb Deweloperski” do jakichkolwiek celów.
 17. Wszelkie zmiany w Sprzęcie i/lub Oprogramowaniu muszą zostać natychmiast zgłoszone do Wypożyczalni w formie trwałej (np. emalii lub sms), włączając w to automatyczne aktualizacje Oprogramowania.
 18. Zabrania się korzystania ze Sprzętu i/lub Oprogramowania w jakikolwiek sposób mogący naruszać prawa autorskie, szczególnie wykorzystywania Sprzętu w celach komercyjnych.
 19. Zabrania się dalszego wynajmowania, dzierżawy, użyczenia Sprzętu i/lub Oprogramowania wypożyczonego Najemcy, w tym szczególnie do zastosowań komercyjnych.
 20. Zwrot Sprzętu następuje najpóźniej w terminie określonym w Umowie.
 21. Wypożyczalnia ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu Sprzętu.
 22. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
 23. W kwestiach spornych nie objętych niniejszym Regulaminem decydujący głos ma Wypożyczalnia.
 24. Aktualny Regulamin dostępny jest również na stronie Wypożyczalni, pod adresem:  https://vr-one.pl/regulamin-wypozyczalni

§ 3
Zasady bezpieczeństwa, prywatności i poufności danych

 1. Korzystanie ze Sprzętu odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem domyślnie zalogowanego konta użytkownika (konta Meta (Oculus)/Facebook należącego do Wypożyczalni), które jest gwarancją dostępu do Oprogramowania zainstalowanego na Sprzęcie.
 2. Domyślne konto użytkownika podlega wszelkim regulaminom zasad zachowania poufności i prywatności danych, właściwych dla każdej aplikacji, do której zostało wykorzystane, w tym szczególnie regulaminom serwisów i aplikacji firmy Meta (Oculus) oraz Facebook.
 3. Zabrania się wylogowywania z Oprogramowania i/lub modyfikowania domyślnego konta użytkownika, zalogowanego na Sprzęcie.
 4. Zabrania się logowania za pomocą własnego konta użytkownika, do Oprogramowania i/lub aplikacji/serwisów społecznościowych.
 5. Wypożyczalnia nie podaje żadnych haseł ani innych danych do swoich kont użytkowników.
 6. Zabrania się wprowadzania w Oprogramowaniu jakichkolwiek prywatnych danych.
 7. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i udostępniania jakichkolwiek danych ze Sprzętu, w tym danych prywatnych, danych kont użytkowników lub danych powiązanych.
 8. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zakupów w Oprogramowaniu za pomocą kont użytkowników, należących do Wypożyczalni.
 9. Zabrania się wykorzystywania kont użytkowników należących do Wypożyczalni do działań szkodliwych w szczególności do działań przestępczych, wykroczeń lub ogólnie przyjętych jako obraźliwe, nieobyczajne czy szkodliwe, zwłaszcza w odniesieniu do usług portali i/lub aplikacji społecznościowych.
 10. Zabrania się usuwania z „list znajomych”, kontaktów należących do Wypożyczalni oraz tych już widniejących na listach w chwili wypożyczenia.
 11. Każdy Najemca zobligowany jest do samodzielnego usunięcia swoich kontaktów z „list znajomych”, które zostały dodane w trakcie trwania wynajmu, przed zakończeniem okresu wynajmu.
 12. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do czyszczenia według własnego uznania kontaktów na „listach znajomych” w trakcie i po zakończeniu okresu wynajmu.
 13. Wypożyczalnia nie odpowiada za żadne szkody powstałe na skutek pozostawienia prywatnych kontaktów na „listach znajomych” w Oprogramowaniu, szczególnie po zakończeniu okresu wynajmu.
 14. Wypożyczalnia ma prawo do zażądania zwrotu wszelkich kosztów, poniesionych w wyniku dokonywania zakupów bez zgody Wypożyczalni z wykorzystaniem kont użytkowników należących do Wypożyczalni.
 15. Wypożyczalnia nie odpowiada za żadne szkody ani zobowiązania (szczególnie finansowe) powstałe w skutek niedotrzymania zasad zawartych w § 3 niniejszego Regulaminu, szczególnie punktów wyróżnionych.
 16. Wypożyczalnia informuje, że nazwa konta użytkownika (konto Wypożyczalni), wszelka aktywność na Sprzęcie oraz nazwy kontaktów z „list znajomych” mogą być widoczne dla pozostałych kontaktów, znajdujących się na „listach znajomych” Oprogramowania, w szczególności oprogramowania Meta (Oculus) i połączonych usługach społecznościowych Facebooka.
 17. Wypożyczalnia przypomina, że ma prawo i obowiązek przekazania wszelkich posiadanych danych Najemcy organom państwowym, w szczególności przy postępowaniach sądowych, śledczych, prawno-karnych lub odszkodowawczych, powstałych w wyniku działań Najemcy.

 

 
 

 

|

 

Kompletny zestaw na każdą okazję

Odbiór osobisty lub transport we Wrocławiu i okolicach

WYNAJMIJ DO DOMU